Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Deranjament

PROCEDURĂ DERANJAMENT REŢEA COMUNICAŢII DE DATE – TELEFONIE

I. GENERALITĂŢI

Procedura este reglementarea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu, în mod nediscriminatoriu, de către întreg personalul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, pentru rezolvarea dezideratului impus.
Procedura va fi însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează interactiv de către solicitant, executant, şefii ierarhici implicaţi, precum şi de organele abilitate de supraveghere şi control, informaţiile şi datele necesare situaţiei în cauză.
Procedura defineşte circulaţia exactă a acestor formulare, care trebuie respectată întocmai şi în intervalul temporal menţionat.
Nerespectarea etapelor şi a termenelor este reglementată în paragraful Precizări finale şi sancţiuni.

II. DEFINIŢII

Prin DERANJAMENT REŢEA COMUNICAŢII DE DATE / TELEFONIE se înţelege nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a unei conexiuni fizice spre echipamentele de acces – distribuţie şi care, până la momentul apariţiei deranjamentului, a funcţionat corespunzător.
Prin SERVICIUL DE E-MAIL se înţelege aplicaţia client-server care asigură primirea/trimiterea de mesaje.
Prin CALCULATOR PERSONAL (PC) se înţelege staţia (calculatorul) folosit de către solicitant.
Prin SERVER se înţelege un echipament de reţea care oferă servicii/aplicaţii în reţea.

Prin OPERATOR DE SERVICIU se înţelege angajatul din cadrul D.C.D. care are ca atribuţie de serviciu preluarea şi înregistrarea deranjamentelor.
Prin RESPONSABIL DE INTERVENŢIE se înţelege angajatul din cadrul D.C.D. care are ca atribuţie de serviciu remedierea deranjamentelor.

III. ETAPE

1. Preluare deranjament
Solicitantul are obligaţia de a consulta Formularul Deranjament Retea Comunicaţii de Date sau Formularul Deranjament Telefonie telefonie, pentru a fi în măsură să transmită Operatorului de Serviciu informaţii corecte. Formularul se poate consulta şi la:
– Sediul D.C.D., corp A, parter, camera 168
Solicitantul va anunţa deranjamentul Operatorului de Serviciu din cadrul D.C.D, la telefon 1002 sau la Sediul menţionat, precizând în mod obligatoriu numele, locaţia exactă, data şi ora când se asigură accesul, precum şi adresa de e-mail. Răspunzând la întrebările Operatorului de serviciu, situaţia de defect va fi delimitată, permiţând o depanare operativă.

2. Înregistrare deranjament

Dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice menţionate anterior, Operatorul de Serviciu va deschide un Tichet de Lucru, şi va comunica numărul acestui tichet solicitantului.
Solicitantul are obligaţia de a reţine numărul de tichet asignat.

3. Investigare/rezolvare şi planificare deranjament

Responsabilul de Intervenţie are obligaţia de a prelua Tichetul de Lucru, de a se deplasa în teren (dacă situaţia impune acest lucru) în intervalul temporal menţionat de solicitant, şi să investigheze/rezolve deranjamentul.
Dacă în urma investigaţiei, din motive obiective, Responsabilul de Intervenţie nu poate rezolva deranjamentul, acesta va raporta şefului ierarhic care este împuternicit să adopte măsurile adecvate situaţiei în cauză. Acesta va autoriza replanificarea şi rezolvarea deranjamentului.
Solicitantului i se vor aduce la cunoştinţă schimbările intervenite şi confirmarea rezolvării deranjamentului prin serviciul de e-mail.

4. Închidere deranjament

După rezolvarea deranjamentului, Responsabilul de Intervenţie va completa şi închide Tichetul de Lucru. În situaţii deosebite, sau în cazul încălcării prevederilor Regulamentelor, se va încheia o Notă de Constatare Tehnică.
Solicitantul va primi în mod automat un e-mail cu confirmarea de rezolvare a deranjamentului.
Daca intervenţia necesită consum de materiale şi/sau echipamente se vor completa documentele necesare (Bon de Lucru, Referat de Necesitate).

IV. PRECIZĂRI FINALE

Nu se consideră deranjamente: nefuncţionarea sau configurarea defectuoasă a calculatorului personal, a serverului local, a clientului de e-mail sau a altor aplicaţii/servicii.
Localizarea Operatorului de Serviciu: parter, Corp A, camera 168, telefon 1002.
DCD nu asigură depanarea aparatelor telefonice şi a calculatoarelor personale (şi a aplicaţiilor instalate), aflate în dotarea utilizatorilor.
Obligaţiile ce revin DCD
Termenul de rezolvare a unui deranjament este de maxim 48 ore din momentul deschiderii tichetului de lucru, în situaţia asigurării tuturor condiţiilor tehnice şi administrative care impun desfăşurarea optimă a activităţii. Căminele studenţeşti nu se includ în această regulă, având prioritate toate celelalte activităţi.
Sancţiuni
Nerespectarea acestui termen precum şi rezolvarea defectuoasă a deranjamentului atrage asupra Responsabilului de Intervenţie sancţiuni administrativ-financiare.
Obligaţiile ce revin Solicitantului
Să asigure accesul la obiectiv în intervalul specificat.
Să faciliteze intervenţia la punctul/punctele de acces (prize telecomunicaţii).
Să reţină numărul tichetului asignat şi să menţioneze adresa sa de e-mail ca principal mijloc de comunicaţie.
Sancţiuni
Nerespectarea acestor obligaţii din partea Solicitantului conduce la plata cheltuielilor de deplasare a echipei de intervenţie şi reluarea procedurii de comunicare a deranjamentului.
Modificarea de către solicitant, în orice circumstanţă, a setărilor de reţea precum şi furnizarea unor informaţii evident eronate, atrage deconectarea de la reţeaua Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Se interzice accesul neautorizat la prizele de telecomunicaţii, folosirea de echipamente şi aparate telefonice nevizate de către DCD, precum orice alte intervenţii ce periclitează buna funcţionare sau duc la distrugerea echipamentelor de acces – distribuţie – backbone.
Modificarea în orice circumstanţă a setărilor de reţea de către utilizator atrage sancţiuni administrative până la interzicerea accesului în reţeaua Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
Furnizarea codului de acces pe telefon altor persoane precum şi manipularea necorespunzătoare a acestuia atrage sancţiuni administrative şi suportarea consecinţelor derivate din aceste circumstanţe.
© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi