Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Regulament RoEduNet

Regulament de Funcţionare
al Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet


I
. Prezentare generală

Art. 1 RoEduNet este o infrastructură de comunicaţii de date de interes naţional, definită şi dezvoltată în cadrul sistemului educaţiei naţionale. Infrastructura de Comunicaţii de Date RoEduNet (ICD RoEduNet) este deschisă tuturor instituţiilor non-profit, cu personalitate juridică română, care desfăşoară activităţi de educaţie, cercetare şi/sau culturale. Aceste instituţii vor fi numite în continuare instituţii eligibile.

Art. 2 ICD RoEduNet realizează strategia Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) în domeniul comunicaţiilor de date în folosul tuturor instituţiilor din sistemul educaţiei naţionale.

Art. 3 ICD RoEduNet este organizată sub forma unei reţele de calculatoare, parte a sistemului global Internet. RoEduNet respectă principiile şi reglementările internaţionale în vigoare cu privire la sistemul Internet.

Art. 4 Orice activitate care se desfăşoară prin intermediul ICD RoEduNet trebuie să respecte legislaţia internă şi internaţională, precum şi prezentul regulament.

II. Obiective

Art. 5 Obiectivele ICD RoEduNet sunt:

a) Susţinerea activităţilor de educaţie, cercetare şi culturale.
b) Interconectarea instituţiilor eligibile în scopul comunicării, informării, colaborării şi partajării resurselor.
c) Facilitarea accesului liber şi nediscriminatoriu al instituţiilor eligibile la resursele cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural existente în Internet.
d) Facilitatea unui management eficient în sistemul educaţiei naţionale.
e) Promovarea tehnologiilor avansate, crearea de competenţe, sprijinirea dezvoltării învăţământului şi a cercetării în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor.

III. Definiţii şi termeni utilizaţi

Art. 6 Sistemul Educaţiei Naţionale este format din totalitatea instituţiilor, infrastructurilor şi persoanelor angajate în procesul de educaţie/cercetare/cultură din România ce sunt coordonate prin instrumente/instituţii specifice de către guvernul României.

Art. 7 Internet este reţeaua internaţională de calculatoare. Regulile acestei reţele se găsesc în prevederile INTERNIC, RIPE, etc.

Art. 8 Resursa de calcul este orice obiect (fizic sau logic) cu care se poate efectua un calcul (indiferent de natura acestuia). Exemple de resurse sunt (fără a ne limita însă numai la acestea):

a) calculatoare individuale, servere de reţea sau alte sisteme de comunicaţie.
b) calculatoarele electronice, părţi componente ale acestora precum: hard-discurile, memoriile, procesoarele, etc.
c) routere, modemuri, HUB-uri, etc.
d) elemente de legatură, precum ar fi: cabluri, antene, fibre optice, ce contribuie la conectarea altor resurse de calcul.

e) reţele locale.

Art. 9 Sistemul de comunicaţie reprezintă partea logică şi fizică ce face posibilă schimbul de informaţie între două sisteme.

Art. 10 Cont este orice identificator şi/sau parolă pentru acces la sistemele de comunicaţie sau la o resursă de calcul.

Art. 11 Utilizator este orice persoană ce foloseşte ICD RoEduNet sau resurse de calcul ce aparţin de ICD RoEduNet.

Art. 12 Administrator de sistem este orice persoană responsabilă pentru gestionarea şi operarea resurselor unui sistem de calcul sau de comunicaţie pentru uzul altor persoane.

Art. 13 Membru RoEduNet este orice instituţie eligibilă conform Art 1, alin. 2, care utilizează ICD RoEduNet şi aderă la principiile, politica şi regulamentele RoEduNet.

Art. 14 Reţea locală este un sistem de resurse de calcul conectate printr-un sistem de comunicaţie ce aparţine unui membru RoEduNet.

IV. Descriere

Art. 15 Funcţionarea ICD RoEduNet este reglementată prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale (OMEN), în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională.

Aceasta înseamnă că Regulamentul de Funcţionare al ICD RoEduNet, precum şi orice modificări aduse acestuia se aprobă prin OMEN. Orice alte reglementări legate de dezvoltarea reţelei, modalitatea de finanţare, reprezentare, asociere, etc. care nu sunt prevăzute în Regulamentul de Funcţionare se stabilesc de asemenea prin OMEN.

În luarea deciziilor, Ministrul Educaţiei Naţionale se sprijină pe Consiliul de Coordonare al ICD RoEduNet. Administrarea ICD RoEduNet este în sarcina Oficiului pentru Administrare şi Operare a ICD RoEduNet (OAOICD RoEduNet).

Art. 16 Consiliul de Coordonare al ICD RoEduNet (CCR) este organ consultativ al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Componenţa CCR se stabileşte prin OMEN. CCR este condus de un preşedinte şi un secretar. Secretarul CCR este de regulă şeful Serviciului de Coordonare RoEduNet sau directorul Direcţiei Informatizare din MEN.

În componenţa CCR intră în mod obligatoriu directorul general şi directorii filialelor OAOICD RoEduNet, precum şi:

– reprezentanţi ai celor mai importante instituţii membre RoEduNet,
– personalităţi din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor,
– reprezentanţi ai firmelor cu care MEN desfăşoară parteneriate de colaborare strategică în domeniu.

Art. 17 Atribuţiile CCR sunt:

a) Elaborează proiecte de dezvoltare ale ICD RoEduNet.
b) Face propuneri privind modalitatea de finanţare a RoEduNet.
c) Elaborează strategiile
– de interconectare a RoEduNet cu alţi furnizori de servicii Internet;
– de colaborare şi asociere a RoEduNet cu alte reţele similare din ţară şi străinătate;
– de participare a RoEduNet în programe internaţionale;
– de reprezentare a RoEduNet în organismele interne sau internaţionale considerate de interes;
– de parteneriat a RoEduNet cu firme din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
d) Elaborează materiale analitice privind modul de funcţionare a ICD RoEduNet şi a OAO ICD RoEduNet.
CCR avizează toate proiectele de dezvoltare ale RoEduNet, indiferent de cine le administrează.

Art. 18 CCR se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de preşedintele sau secretarul consiliului.

Art. 19 Infrastructura de Comunicaţii de Date RoEduNet este organizată pe trei niveluri.

Nivelul 0 reprezintă nucleul RoEduNet şi include legăturile externe, nodurile interne RoEduNet (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, Tg-Mureş), precum şi legăturile dintre acestea.
Nivelul 1 reprezintă punctele de prezenţă RoEduNet (POP) şi legăturile acestora la nodurile de nivel 0.
Structura nivelurilor 0 şi 1 ale ICD RoEduNet se stabileşte prin OMEN.
Nivelul 2 reprezintă membrii RoEduNet şi include reţelele locale ale acestora, precum şi legăturile între aceste reţele şi nodurile de nivel 0 sau 1 ale ICD RoEduNet.

Art. 20 Oficiul pentru Operare şi Administrare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet (OAOICD RoEduNet) este o instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată MEN, înfiinţată prin HG nr.515/1998.

Art. 21 Principala atribuţie OAO ICD RoEduNet este aceea de a opera şi administra nivelurile 0 şi 1 ale RoEduNet şi de a conecta membrii RoEduNet la nodurile situate pe aceste niveluri.

În acest scop, OAOICD RoEduNet

a) asigură funcţionarea nodurilor interne, accesul membrilor RoEduNet la nodurile interne şi monitorizarea traficului prin aceste noduri. După caz, OAOICD RoEduNet poate încheia contracte de prestări servicii cu terţi care să preia o parte din aceste atribuţii.
b) instalează sau închiriază canale de comunicaţie interne sau internaţionale şi asigură operativitatea acestora în reţea.
c) realizează programele de dezvoltare ale RoEduNet.
d) gestionează resursele financiare ale RoEduNet.
e) procură şi întreţine echipamentele care funcţionează pe nivelurile 0 şi 1 ale RoEduNet. După caz, OAOICD RoEduNet poate încheia contracte de prestări servicii cu terţi pentru instalarea sau întreţinerea acestor echipamente.
f) oferă servicii de consultanţă, gratuit sau contra cost, membrilor RoEduNet.
g) dezvoltă acţiuni având ca scop promovarea tehnologiilor avansate, crearea de competenţe, dezvoltarea învăţământului şi a cercetării în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
h) prestează alte activităţi, în conformitate cu HG nr.515/1998 şi Ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale.

Art. 22 Membru RoEduNet poate fi orice instituţie eligibilă conform Art.1, alin.2, care adresează o cerere scrisă MEN şi întelege să adere la principiile, politica şi regulamentele RoEduNet.

Art. 23 Calitatea de membru al ROEDUNET, însumând toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din ea, se dobândeşte prin încheierea unei convenţii-contract cu MEN şi OAOICD RoEduNet. Convenţia se semnează de conducătorul instituţiei care solicită calitatea de membru RoEduNet, de preşedintele sau secretarul Consiliului de Coordonare al RoEduNet şi de directorul general al OAOICD RoEduNet.

În convenţie se prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor, detalii tehnice de utilizare a serviciilor precum şi aspectele financiare.

Art. 24 Calitatea de membru RoEduNet poate fi retrasă printr-o decizie a Consiliului de Coordonare RoEduNet, într-unul din cazurile următoare:

– instituţia respectivă îşi pierde calitatea de instituţie eligibilă.
– instituţia respectivă încalcă în mod flagrant, intenţionat sau repetat convenţia semnată la dobândirea calităţii de membru RoEduNet.
Decizia de retragere a calităţii de membru RoEduNet va fi adusă la cunoştinţă instituţiei respective printr-o adresă semnată de preşedintele sau secretarul CCR.

V. Finanţare

Art. 25 Finanţarea nivelurilor 0 şi 1 ale ICD RoEduNet, reprezentând taxe de comunicaţie, cheltuieli de operare şi administrare, cheltuieli de implementare a programelor de dezvoltare şi cheltuieli de achiziţie şi întreţinere a echipamentelor se face prin bugetul OAOICD RoEduNet din următoarele surse:

– alocaţii MEN;
– alocaţii ale altor ministere care au instituţii din subordine membre RoEduNet;
– finanţări externe, eventual în completare cu finanţări directe ale statului român;
– contribuţii ale membrilor RoEduNet;- alte venituri ale OAOICD RoEduNet.

Art. 26 Valoarea contribuţiilor pe care membrii RoEduNet trebuie să le aducă la finanţarea reţelei se stabileşte anual, după consultarea membrilor RoEduNet şi a CCR, prin OMEN.

Art. 27 Finanţarea nivelului 2 al ICD RoEduNet cade în exclusivitate în sarcina membrilor RoEduNet care iniţiază şi beneficiază direct de segmentele respective de reţea.

VI. Politica de acces şi interconectare

Art. 28 Orice membru RoEduNet are acces liber şi egal la toate resursele ICD RoEduNet.

Art. 29 Membrii RoEduNet se angajează să nu folosească accesul la resursele ICD RoEduNet decât în conformitate cu prezentul regulament şi cu convenţia semnată la dobândirea calităţii de membru RoEduNet.

Art. 30 OAOICD RoEduNet este abilitat să ia măsuri de limitare a accesului împotriva acelor membri RoEduNet care încalcă prezentul regulament sau convenţia semnată la dobândirea calităţii de membru RoEduNet.

Măsurile de limitare a accesului pot consta în întreruperea parţială sau totală a furnizării unora sau a tuturor serviciilor de acces la ICD RoEduNet către unul sau mai multe puncte de acces sau către anumite servere aparţinând instituţiei respective. Aceste măsuri se iau pe termen limitat până la rezolvarea cazului.

Art. 31 ICD RoEduNet este deschisă interconectării cu alţi furnizori de servicii de comunicaţii de date în scopul reducerii traficului ocolit.

Art. 32 Ca regulă generală, interconectarea ICD RoEduNet cu alte reţele se face aşa încât să permită exclusiv transmisia de date dinspre şi înspre membrii RoEduNet.

Art. 33 Legăturile de interconectare ale ICD RoEduNet cu alte reţele se pot face doar în nodurile interne ale RoEduNet, membrii RoEduNet neavând dreptul de a realiza astfel de legături.

Art. 34 Interconectarea ICD RoEduNet cu o altă reţea se realizează după încheierea unei convenţii de interconectare. Convenţia se semnează de preşedintele sau secretarul Consiliului de Coordonare al RoEduNet, de directorul general al OAOICD RoEduNet şi de un reprezentant autorizat al celeilalte reţele.

Art. 35 Strategia de interconectare a ICD RoEduNet cu alţi furnizori de servicii de comunicaţii de date se stabileşte periodic prin OMEN.

Art. 36 Exceptie de la Art. 31-Art. 35, pot face interconectările cu infrastructuri de comunicaţii de date care au acelaşi profil (educaţional, academic, de cercetare, cultural). Interconectarea cu o reţea de acest tip nu are caracter limitativ şi se poate realiza în urma unui protocol de asociere semnat de Ministrul Educaţiei Naţionale.

VII. Drepturile şi obligaţiile membrilor, administratorilor şi utilizatorilor RoEduNet

Art. 37 Drepturile şi obligaţiile membrilor, administratorilor şi utilizatorilor RoEduNet sunt stabilite de prezentul Regulament şi de cele trei coduri de comportament specifice fiecărei categorii: Codul Instituţiei – Membru RoEduNet, Codul Administratului de Sistem RoEduNet, Codul Utilizatorului RoEduNet.

Art. 38 Fiecare instituţie Membru – RoEduNet îşi poate elabora propriul cod care să includă prevederile din Codul Instituţiei – Membru RoEduNet, din Codul Administratorului RoEduNet şi din Codul Utilizatorului RoEduNet incluse în prezentul regulament.

Art. 39 Codul Instituţiei – Membru RoEduNet

1. Instituţia Membru – RoEduNet trebuie să respecte legile în vigoare precum şi prezentul regulament.
2. Conducătorii instituţiei membru RoEduNet sunt direct responsabili cu aplicarea prezentului regulament, în numele instituţiei pe care o conduc, cât şi în numele utilizatorilor care accesează ICD RoEduNet prin instituţia respectivă.
3. Fiecărei resurse de calcul sau de comunicaţie, utilizată în ICD RoEduNet, aflată în proprietatea / administrarea / custodia unui membru RoEduNet trebuie să-i fie asociat un administrator de sistem ce va respecta Codul Administratorului de Sistem RoEduNet.
4. Administratorul de sistem desemnat este doar responsabil de utilizarea resursei respective şi nu neaparat de gestiunea acesteia.
5. Inexistenţa administratorilor de sistem sau numirea unor persoane necalificate pentru funcţia de administrator de sistem conduce automat ca responsabilităţile lor să cadă în sarcina conducătorului instituţiei.
6. Stabilirea competenţei pentru funcţia de administrator al unei resurse de calcul sau de comunicaţie cade exclusiv în competenţa membrului RoEduNet.
7. Instituţia – membrul RoEduNet trebuie să considere apriori că toţi utilizatorii şi administratorii de sistem sunt de bună credinţă şi comportamentul lor este corespunzător unor standarde ridicate de morală şi etică.
8. Asigurarea securităţii resurselor de calcul şi a informaţiilor din Instituţia Membru RoEduNet cade exclusiv în sarcina acesteia.
9. Conducătorul trebuie să respecte următoarele reguli:
(a) Trebuie să aibă adresă oficială de poştă electronică; poşta de la această adresă trebuie consultată regulat (cel puţin zilnic). Adresa oficială electronică va fi utilizată de către MEN pentru transmiterea de ordine şi pentru conducerea sistemului educaţiei naţionale. De asemenea această adresă va fi utilizată de OAOICD RoEduNet pentru transmiterea altor informaţii necesare bunei funcţionări a ICD RoEduNet (specificaţii tehnice, reclamaţii, norme, solicitări, etc.). În cazul în care MEN sau OAOICD RoEduNet cer un răspuns, acesta este obligatoriu.
(b) Trebuie să informeze toţi administratorii şi utilizatorii ICD RoEduNet din cadrul instituţiei respective despre drepturile şi obligaţiile acestora.
(c) Trebuie să se asigure că toţi utilizatorii primesc instrucţiuni despre ceea ce înseamnă folosirea adecvată sau inadecvată a resurselor puse la dispoziţie şi de asemenea ceea ce trebuie făcut în cazul în care se constată o încălcare a normelor de utilizare a resurselor.
10. Pentru încălcarea prevederilor Codului Instituţiei – Membru RoEduNet conducătorul instituţiei va fi atenţionat. În cazul în care abaterea se repetă OAOICD RoEduNet va lua măsuri de limitare a accesului membrului RoEduNet la resursele ICD RoEduNet. În cazul în care nici această măsură nu este suficientă se consideră că instituţia respectivă este decăzută din drepturi şi în consecinţă va fi deconectată de la ICD RoEduNet. În cazul în care situaţia nu se remediază, CCR poate propune retragerea calităţii de membru RoEduNet.

Art. 40 Codul Administratorului de Sistem RoEduNet

1. Administratorul de sistem RoEduNet este o persoană calificată care gestionează şi operează resurse ale unui sistem de calcul şi/sau de comunicaţie pentru uzul uneia sau mai multor persoane.
2. Administratorul va răspunde de buna funcţionare a resursei pe care o are în administrare şi de modul în care utilizatorii folosesc resursa respectivă.
3. Administratorul are obligaţia de a-şi perfecţiona în mod constant pregătirea profesională.
4. Administratorul de sistem, fiind automat şi utilizator trebuie să respecte Codul Utilizatorului RoEduNet.
5. Având drepturi sporite faţă de utilizatorii obişnuiţi, administratorii de sistem nu trebuie să abuzeze de acestea.
6. Administratorul de sistem va controla periodic starea resurselor ce le are în administrare şi va semnala altor administratori de sistem disfuncţionalităţile apărute ca urmare a acţiunii unor utilizatori de pe acele sisteme.
7. Administratorul ia măsuri pentru descoperirea oricărei utilizări neautorizate sau ilegale a resurselor pe care le administrează, precum şi a autorilor acestui abuz.
8. Administratorul are dreptul să ia măsuri de restricţionare a accesului la resursele ICD RoEduNet asupra utilizatorilor care încalcă prezentul regulament.
9. În cazul în care un administrator de sistem din cadrul ICD RoEduNet încalcă acest Cod al Administratorului de Sistem RoEduNet el va fi avertizat. Dacă abaterea se repetă el va fi sancţionat prin retragerea calităţii de administrator de sistem şi eventual pe linie administrativă de instituţia în care activează. Dacă abaterea este gravă şi făcută cu intenţie, el nu va mai putea fi administrator de sistem pentru nici o sursă din cadrul ICD RoEduNet.

Art. 41 Codul Utilizatorului RoEduNet

1. Toti utilizatorii ICD RoEduNet vor utiliza resursele conectate la această reţea într-un mod legal şi etic.
2. Se consideră apriori că toţi utilizatorii sunt de bună credinţă şi comportamentul lor este corespunzător unor standarde ridicate de morală şi etică.
3. Ca o condiţie pentru a putea accesa resursele ICD RoEduNet, utilizatorii acceptă prezentul cod de comportament.
4. Resursele reţelei vor fi folosite numai pentru scopuri academice (educaţionale, culturale, ştiinţifice), administrative şi/sau incidental în scop personal necomercial.
5. Utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru orice utilizare neautorizată sau ilegală a resurselor pe care le utilizează.
6. Utilizarea intenţionată a resurselor pentru orice alt scop exceptând pe cel academic (educaţional, cultural, ştiinţific), administrativ sau personal – necomercial va fi considerată neautorizată.
Fără a ne limita iată câteva exemple de utilizare neautorizată:
(a) Utilizarea resurselor pentru alt scop decât au fost alocate.
(b) Utilizarea unui (cont de) calculator fără autorizare sau punerea la dispoziţie către terţi (persoane sau grupuri) fără autorizaţia specifică a instituţiei din care face parte utilizatorul.
(c) Inspectarea, modificarea sau ştergerea, obţinerea de copii, publicarea sau adăugarea de fişiere, programe sau parole pe care persoana respectivă nu este autorizată să le acceseze.
(d) Utilizarea resurselor, în particular poşta electronică, servere de web şi buletine pentru a transmite mesaje obscene, repetate, frauduloase sau nesolicitate cu caracter comercial.
(e) Scrierea, utilizarea sau distribuirea unor programe ce deranjează alţi utilizatori sau deteriorează componentele hardware sau software ale unor resurse de calcul sau de comunicaţie (de exemplu viruşii).
(f) Distrugerea sau încercarea de a distruge securitatea sistemelor de calcul.
(g) Compromiterea sau tentativa de compromitere a integrităţii sistemelor de calcul.
(h) Utilizarea de copii ale programelor ce nu sunt autorizate sau licenţiate.
(i) Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de licenţiere a programelor prin care instituţia ce le deţine este angajată.
(j) Furtul sau deturnarea resurselor de calcul, cum ar fi: echipamente, informaţii, programe sau timp de utilizare. Angajarea în activităţi care în mod inechitabil duc la limitarea sau restricţionarea utilizării facilităţilor resurselor de calcul de către ceilalţi utilizatori.
7. Utilizatorii care sunt găsiţi că nu respectă acest cod răspund în faţa instituţiei – membru RoEduNet care le-a oferit acces la ICD RoEduNet disciplinar şi administrativ, incluzându-se în aceasta pierderea dreptului temporar sau definitiv de acces la resursele ICD RoEduNet sau chiar sancţiuni legale, dacă este cazul.
8. Responsabilitatea de a rezolva reclamaţiile de comportament ale unui utilizator revine atât administratorului de sistem care are în grijă resursele folosite de utilizator în mod fraudulos, cât şi conducătorului instituţiei care oferă acces acelui utilizator sau după caz persoanei desemnate de acesta să preia această responsabilitate.
9. În cazul în care un utilizator din cadrul ICD RoEduNet încalcă acest Cod al Utilizatorului RoEduNet el va fi avertizat. Dacă abaterea se repetă el va fi sancţionat. Dacă abaterea este gravă şi făcută cu intenţie el nu va mai putea fi administrator de sistem pentru nici o resursă din cadrul ICD RoEduNet.

Art. 42 Prezentul Regulament a fost aprobat prin OMEN nr.3704 din 26.04.2000.

© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi