Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Monitorizarea Resurselor Informatice şi de Comunicaţii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Departamentul de Comunicaţii Digitale
Plan de Securitate
privind

Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8. Monitorizarea Resurselor Informatice şi de Comunicaţii

Introducere
Monitorizarea RIC pentru asigurarea securităţii sistemului este o metodă utilizată pentru a confirma funcţionalitatea şi eficienţa măsurilor de securitate. Această activitate constă în următoarele (fără a se limita numai la aceste exemple):
 • Detectarea automată a intruşilor prin intermediul sistemelor de înregistrare (logare).
 • Jurnale Firewall
 • Jurnale ale activităţii conturilor utilizator
 • Jurnale ale scanărilor reţea
 • Jurnale ale aplicaţiilor
 • Jurnale ale solicitărilor de suport tehnic
 • Jurnale ale erorilor din sisteme şi servere.
Scopul Scopul Regulamentului de Monitorizare a RIC este stabilirea regulilor şi procedurilor pentru verificarea funcţionalităţii şi eficienţei măsurilor de securitate.
De asemenea această activitate urmăreşte detectarea situaţiilor de evitare sau dezactivare a controalelor.
Unul din beneficiile monitorizării securităţii este identificarea din timp a tentativelor de fraudă sau a infracţiunilor şi a vulnerabilităţilor sistemelor componente ale RIC. Alte beneficii includ: rezolvarea reclamaţiilor, monitorizarea serviciilor, estimarea performanţelor sistemelor în vederea întocmirii planurilor de modernizare, etc.
Audienţă Regulamentul de Monitorizare a RIC al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se aplică nediscriminatoriu tuturor persoanelor cărora li s-a permis accesul la orice resursă informatică şi de comunicaţii a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Definiţii

 

Resurse Informatice şi de Comunicaţii (RIC): toate dispozitivele de tipărire/imprimare, dispozitive de afişare, unităţi de stocare, şi toate activităţile asociate calculatorului care implică utilizarea oricărui dispozitiv capabil să recepţioneze email, să navigheze pe site-uri de Web, cu alte cuvinte, capabil să transmită, stocheze, administreze date electronice, incluzând, dar nu limitat la: mainframe-uri, servere, calculatoare personale, calculatoare-agendă (notebook-uri), calculatoare de buzunar, asistent digital personal (Personal Digital Assistant – PDA), pagere, sisteme de procesare distribuită, echipament de laborator şi medical conectat la reţea şi controlat prin calculator (tehnologie încapsulată), resurse de telecomunicaţii, medii de reţea, telefoane, faxuri, imprimante şi alte accesorii. La acestea se adaugă procedurile, echipamentul, facilităţile, programele şi datele care sunt proiectate, construite, puse în funcţiune (operaţionale) şi menţinute pentru a crea, colecta, înregistra, procesa, stoca, primi, afişa şi transmite informaţia.

Administratorul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii (ARIC): Responsabil la nivelul Universităţii cu administrarea şi finanţarea RIC ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Desemnarea ARIC are ca scop stabilirea în mod clar a responsabilităţii privind crearea, modificarea şi aprobarea regulamentelor privind activităţile de finanţare, administrare şi utilizare a RIC. Dacă nu este desemnat un ARIC de către conducerea Universităţii, titlul este atribuit în mod automat Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
Ofiţer responsabil cu Securitatea RIC (OSRIC): Răspunde în faţa ARIC privind administrarea funcţiilor de securitate a informaţiei în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Este persoana de contact intern şi extern a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” pentru orice problemă în legătură cu securitatea RIC. Funcţia OSRIC este asumată de către şeful Departamentului de Comunicaţii Digitale (D.C.D.). Şeful D.C.D. poate numi o altă persoană în funcţia de OSRIC, persoană care trebuie validată de către ARIC.
Ofiţer responsabil cu securitatea RIC la nivel Departamental: (OSRICD): Persoana responsabilă de monitorizarea şi implementarea controalelor de securitate şi a procedurilor pentru sistemul RIC la nivelul unui Departament sau al unei Facultăţi. Acesta este desemnat de către conducătorul Departamentului/Facultăţii şi validat de către OSRIC.
Utilizator: O persoană, o aplicaţie automatizată sau proces utilizator autorizat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în conformitate cu procedurile şi regulamentele în vigoare, să folosească RIC.
Abuz de privilegii: Orice acţiune întreprinsă în mod voit de un utilizator, care vine în contradicţie cu regulamentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi/sau legile în vigoare, inclusiv cazul în care, din punct de vedere tehnic, nu se poate preveni înfăptuirea de către utilizator a acţiunii respective.
Reţea locală (LAN): O reţea de comunicaţii de date ce este distribuită pe o zonă restrânsă (de regulă la nivelul unui grup de lucru). Reţeaua locală oferă comunicaţii între calculatoare şi periferice la o viteză de transfer mare şi cu puţine erori.
Regulament de Monitorizare a RIC
 1. Monitorizarea RIC se va face astfel încât să fie posibilă detectarea în timp util a atacurilor informatice şi a situaţiilor de încălcare a regulamentelor de securitate. Echipamentele utilizate pentru monitorizare (dedicate sau nu) vor urmări şi înregistra:
  1. Tipul traficului (ex. structura pe protocoale şi servicii) extern şi conţinutul acestuia în cazurile în care acest lucru se impune sau este ordonat.
  2. Tipul traficului în reţeaua de campus, a protocoalelor şi a echipamentelor conectate la RIC, conţinutul acestuia în cazurile în care acest lucru se impune sau este ordonat.
  3. Parametrii de securitate pentru sistemele individuale (la nivelul sistemelor de operare).
 2. Fişierele jurnal vor fi examinate regulat în vederea detectării eventualelor atacuri informatice şi abateri de la regulamentele de securitate ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. În această categorie intră următoarele (fără a se limita doar la acestea):
  1. Jurnale ale sistemelor de detectarea automată a intruşilor.
  2. Jurnale Firewall
  3. Jurnale ale activităţii conturilor utilizator
  4. Jurnale ale scanărilor reţea
  5. Jurnale ale aplicaţiilor
  6. Jurnale ale solicitărilor de suport tehnic
  7. Jurnale ale erorilor din sisteme şi servere.
  8. Jurnale ale echipamentelor de telefonie
 3. În mod regulat (cel puţin o dată la şase luni) se vor efectua verificări, de către D.C.D. sau personalul autorizat al Departamentelor sau Facultăţilor pentru detectarea:
  1. Parolelor utilizator care nu respectă regulamentele
  2. Echipamentelor de reţea conectate neautorizat
  3. Serviciilor de reţea neautorizate
  4. Serverelor de pagini de web neautorizate
  5. Echipamentelor ce utilizează resurse comune nesecurizate
  6. Utilizării de modemuri neautorizate
  7. Licenţelor pentru sistemele de operare şi programele instalate
 4. Orice neregulă privind respectarea regulamentelor de securitate va fi raportată OSRIC sau OSRICD în scopul efectuării de investigaţii.
Măsuri Disciplinare

Încălcarea acestui regulament se sancţionează prin măsuri disciplinare care pot include:

 1. Rezilierea contractului de muncă în cazul angajaţilor;
 2. Încetarea relaţiilor contractuale (de colaborare) în cazul contractanţilor, consultanţilor sau voluntarilor;
 3. Suspendarea sau exmatricularea în cazul studenţilor;
 4. Interzicerea accesului la sistemul RIC.

Toate acţiunile care contravin legilor vor fi raportate organelor competente.

Alte Dispoziţii
Acest Regulament are ca parte integrantă următoarele dispoziţii:
 1. Întreg personalul este responsabil privind modul de utilizare a RIC; fiecare utilizator este direct răspunzător pentru acţiunile care pot afecta securitatea RIC.
 2. Utilizatorii sunt responsabili nediscriminatoriu privind raportarea oricărei suspiciuni sau confirmări de încălcare a acestui regulament.
 3. Departamentele şi Facultăţile vor acorda prioritate activităţilor ERIS şi vor respecta întocmai toate recomandările şi cerinţele membrilor acesteia.
 4. Departamentele şi Facultăţile trebuie să ofere facilităţi corespunzătoare de control al accesului în scopul monitorizării RIC pentru protejarea datelor şi programelor împotriva întrebuinţării greşite, în concordanţă cu necesităţile stabilite de acestea. Accesul trebuie să fie documentat, autorizat şi controlat în mod corespunzător.
 5. Nu există nici o asigurare a confidenţialităţii datelor personale sau a accesului la informaţii folosind protocoale de genul, dar nelimitate la, poştă electronică, navigare Web, conversaţii telefonice, transmisie fax-uri şi alte instrumente de conversaţie electronică. Utilizarea acestor instrumente de comunicaţie electronică poate fi monitorizată în scopul unor investigaţii sau al rezolvării unor plângeri în condiţiile legilor în vigoare.
 6. Departamentele şi facultăţile sunt responsabile de autorizarea utilizatorilor pentru folosirea adecvată a RIC.
 7. Orice informaţie folosită în sistemul RIC trebuie să fie păstrată confidenţială şi în siguranţă de către utilizator. Faptul că informaţiile pot fi stocate electronic nu schimbă cu nimic obligativitatea de a le păstra confidenţiale şi în siguranţă; tipul informaţiei sau chiar informaţia în sine stau la baza determinării gradului de siguranţă necesar.
 8. Toate programele de calculator, aplicaţiile, codul sursă, codul obiect, documentaţia şi datele trebuie protejate fiind proprietatea Universităţii.
 9. Orice program comercial utilizat în cadrul RIC trebuie să fie însoţit de Licenţă care să specifice clar drepturile de utilizare şi restricţiile produsului. Personalul trebuie să respecte prevederile Licenţelor si nu este permisă copierea sau distribuirea ilegală a softului cu licenţă. ARIC, prin intermediul D.C.D., a Departamentelor şi Facultăţilor, îşi rezervă dreptul de a şterge orice produs fără Licenţă de pe orice sistem din cadrul RIC.
 10. ARIC, prin intermediul D.C.D., a Departamentelor şi Facultăţilor, îşi rezervă dreptul de a şterge, de pe orice sistem, orice program sau fişier care nu are legătură cu scopul muncii respective. Exemple de astfel de programe sau fişiere: jocuri, programe de comunicare a mesajelor (AOL, Yahoo Messenger, MSN etc.), pop email, fişiere cu muzică (mp3, wav etc.), fişiere grafice (bmp, gif, jpg etc.), programe tip freeware şi shareware.
Referinţe
 1. RFC 1244 – Site Security Handbook: http://www.ietf.org/rfc/rfc1244.txt
 2. ISO 17799 – Standard detaliat de securitate: https://www.iso.org/standard/39612.html
 3. Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
 4. Lege nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.
 5. Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 6. Lege nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică.
 7. Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 8. HOTĂRÂRE nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455-2001 privind semnătura electronică.
 9. Ordin nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.
 10. Ordin nr. 53 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 11. Ordin nr. 54 din 18 aprilie 2002 privind stabilirea unor situaţii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 12. Hotărâre nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 13. Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
Versiune: 1.0.0
Aprobat: 27.05.2004
Efectiv: 1.06.2004
Creat: D.C.D., 25.05.2004,
Modificat: 26.05.2004
Aprobat: Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi