Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |

Utilizarea Calculatoarelor Portabile

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Departamentul de Comunicaţii Digitale
Plan de Securitate
privind

Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

12. Utilizarea Calculatoarelor Portabile

Introducere Detectarea tentativelor de acces neautorizat are un rol important în implementarea şi aplicarea unui regulament de securitate. Pe măsură ce complexitatea sistemelor informaţionale şi de comunicaţii creşte, sistemele de securitate trebuie să evolueze. Odată cu creşterea numărului de vulnerabilităţi prin utilizarea sistemelor distribuite este necesar un mecanism de asigurare a securităţii la nivel de sistem precum şi la nivel de reţea. Sistemele de detectare a accesului neautorizat pot contribui la atingerea acestui scop.
Scopul Detectarea tentativelor de acces neautorizat furnizează două funcţii importante pentru protejarea resurselor informatice:
Feedback: informaţii referitoare la eficienţa componentelor din sistemul de securitate. Dacă nu se detectează tentative sau chiar acces neautorizat în condiţiile în care se foloseşte un sistem de detectare se consideră că mecanismele de apărare funcţionează.
Trigger: un mecanism automat care determină când este necesară activarea anumitor măsuri specifice ca răspuns la un incident privind accesul neautorizat.
Audienţă Regulamentul privind Detectarea Tentativelor de Acces Neautorizat în sistemul RIC al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, se aplică tuturor persoanelor responsabile de instalarea de noi RIC precum şi persoanelor care răspund de utilizarea RIC existente şi persoanelor însărcinate cu Securitatea RIC.
Definiţii

 

Resurse Informatice şi de Comunicaţii (RIC): toate dispozitivele de tipărire/imprimare, dispozitive de afişare, unităţi de stocare, şi toate activităţile asociate calculatorului care implică utilizarea oricărui dispozitiv capabil să recepţioneze email, să navigheze pe site-uri de Web, cu alte cuvinte, capabil să transmită, stocheze, administreze date electronice, incluzând, dar nu limitat la: mainframe-uri, servere, calculatoare personale, calculatoare-agendă (notebook-uri), calculatoare de buzunar, asistent digital personal (Personal Digital Assistant – PDA), pagere, sisteme de procesare distribuită, echipament de laborator şi medical conectat la reţea şi controlat prin calculator (tehnologie încapsulată), resurse de telecomunicaţii, medii de reţea, telefoane, faxuri, imprimante şi alte accesorii. La acestea se adaugă procedurile, echipamentul, facilităţile, programele şi datele care sunt proiectate, construite, puse în funcţiune (operaţionale) şi menţinute pentru a crea, colecta, înregistra, procesa, stoca, primi, afişa şi transmite informaţia.
Administratorul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii (ARIC): Responsabil la nivelul Universităţii cu administrarea şi finanţarea RIC ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Desemnarea ARIC are ca scop stabilirea în mod clar a responsabilităţii privind crearea, modificarea şi aprobarea regulamentelor privind activităţile de finanţare, administrare şi utilizare a RIC. Dacă nu este desemnat un ARIC de către conducerea Universităţii, titlul este atribuit în mod automat Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Ofiţer responsabil cu Securitatea RIC (OSRIC): Răspunde în faţa ARIC privind administrarea funcţiilor de securitate a informaţiei în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Este persoana de contact intern şi extern a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” pentru orice problemă în legătură cu securitatea RIC. Funcţia OSRIC este asumată de către şeful Departamentului de Comunicaţii Digitale (D.C.D.). Şeful D.C.D. poate numi o altă persoană în funcţia de OSRIC, persoană care trebuie validată de către ARIC.
Ofiţer responsabil cu securitatea RIC la nivel Departamental: (OSRICD): Persoana responsabilă de monitorizarea şi implementarea controalelor de securitate şi a procedurilor pentru sistemul RIC la nivelul unui Departament sau al unei Facultăţi. Acesta este desemnat de către conducătorul Departamentului/Facultăţii şi validat de către OSRIC.
Utilizator: O persoană, o aplicaţie automatizată sau proces utilizator autorizat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în conformitate cu procedurile şi regulamentele în vigoare, să folosească RIC.
Incident de Securitate: În termeni informatici, este definit ca un eveniment de încercare de pătrundere, o intrare neautorizată sau un atac asupra informaţiei de pe un sistem automatizat din cadrul RIC. Definiţia include examinarea sau navigarea neautorizată, întreruperea sau anularea serviciilor, alterarea sau distrugerea datelor, a mediilor de stocare sau a datelor de ieşire, modificarea informaţiilor sistemului referitoare la caracteristicile componentelor hardware, firmware sau software cu sau fără ştirea, indicaţiile sau intenţia utilizatorului.
Atac informaţional: O încercare de a trece peste măsurile şi controalele de securitate fizice sau informatice care protejează un sistem din cadrul sistemului de RIC. Atacatorul poate altera informaţiile, poate acorda sau refuza accesul la ele. Succesul unui eventual atac depinde de gradul de vulnerabilitate al sistemului în particular şi de eficacitatea contramăsurilor aplicate.
Protecţie informaţională: Acţiuni întreprinse în vederea afectării informaţiilor şi sistemelor informatice ostile, în timp ce protejează informaţiile şi sistemele informatice proprii.
Gazdă (Host): Un sistem care oferă servicii pentru un anumit număr de utilizatori.
Server: Un program care oferă servicii altor programe aflate pe acelaşi sistem de calcul sau pe alte sisteme conectate în reţea. Un sistem de calcul care rulează un program de tip server este adesea numit server, cu toate că pe acelaşi calculator mai pot rula şi alte programe de tip client sau server.
Firewall: Un mecanism de control al accesului care acţionează ca o barieră între două sau mai multe segmente ale unei reţele de calculatoare sau ale unei arhitecturi de tip client/server, folosit pentru a proteja reţelele interne sau segmente ale acestora împotriva utilizatorilor sau proceselor neautorizate.
Regulament pentru Detectarea Accesului Neautorizat
 1. Procesele de înregistrare şi verificare a activităţii sistemelor de operare, conturilor utilizator şi programelor trebuie să fie funcţionale pe toate sistemele active (host, server, echipamente de reţea).
 2. Trebuie activate funcţiile de anunţare a persoanelor responsabile oferite de firewall-uri şi sistemele de control al accesului la reţea.
 3. Trebuie activate funcţiile de înregistrare a evenimentelor pe dispozitivele firewall şi pe toate sistemele de control al accesului.
 4. Înregistrările de verificare ale dispozitivelor de control al accesului trebuie monitorizate/revizuite (examinate) zilnic de către administratorul de sistem.
 5. Verificările privind integritatea fiecărui sistem trebuie să se facă periodic. Această activitate este obligatorie şi pentru dispozitivele de tip firewall sau dispozitive de control al accesului.
 6. Înregistrările de verificare pentru serverele şi host-urile din reţeaua internă trebuie revizuite cel puţin săptămânal. Administratorul de sistem va furniza aceste înregistrări de verificare la cererea OSRIC sau OSRICD.
 7. Se vor verifica periodic programele utilitare pentru detectarea tentativelor de acces neautorizat.
 8. Toate rapoartele privind incidentele trebuie revizuite în vederea detectării de indicii ce ar putea implica o activitate de acces neautorizat.
 9. Toate indiciile suspecte sau confirmate de accesări sau încercări de accesare neautorizate trebuie raportate imediat către OSRIC.
 10. Utilizatorii sunt obligaţi să raporteze orice anomalii în performanţa sistemelor utilizate cât şi orice semne ale unor posibile infracţiuni la OSRIC sau OSRICD.
Măsuri Disciplinare

Încălcarea acestui regulament se sancţionează prin măsuri disciplinare care pot include:

 1. Rezilierea contractului de muncă în cazul angajaţilor;
 2. Încetarea relaţiilor contractuale (de colaborare) în cazul contractanţilor, consultanţilor sau voluntarilor;
 3. Suspendarea sau exmatricularea în cazul studenţilor;
 4. Interzicerea accesului la sistemul RIC.

Toate acţiunile care contravin legilor vor fi raportate organelor competente.

Alte Dispoziţii
Acest Regulament are ca parte integrantă următoarele dispoziţii:
 1. Întreg personalul este responsabil privind modul de utilizare a RIC; fiecare utilizator este direct răspunzător pentru acţiunile care pot afecta securitatea RIC.
 2. Utilizatorii sunt responsabili nediscriminatoriu privind raportarea oricărei suspiciuni sau confirmări de încălcare a acestui regulament.
 3. Controalele de securitate a RIC nu trebuie ocolite sau dezactivate.
 4. Utilizarea RIC se face numai în interes de serviciu.
 5. Departamentele şi Facultăţile sunt responsabile de autorizarea utilizatorilor pentru folosirea adecvată a RIC.
 6. Orice informaţie folosită în sistemul RIC trebuie să fie păstrată confidenţială şi în siguranţă de către utilizator. Faptul că informaţiile pot fi stocate electronic nu schimbă cu nimic obligativitatea de a le păstra confidenţiale şi în siguranţă; tipul informaţiei sau chiar informaţia în sine stau la baza determinării gradului de siguranţă necesar.
 7. Departamentele şi Facultăţile trebuie să ofere facilităţi corespunzătoare de control al accesului în scopul monitorizării RIC în scopul protejării datelor şi programelor împotriva întrebuinţării greşite, în concordanţă cu necesităţile stabilite de acestea. Accesul trebuie să fie documentat, autorizat şi controlat în mod corespunzător.
 8. ARIC, prin intermediul D.C.D., a Departamentelor şi Facultăţilor, îşi rezervă dreptul de a şterge, de pe orice sistem, orice program sau fişier care nu are legătură cu scopul muncii respective. Exemple de astfel de programe sau fişiere: jocuri, programe de comunicare a mesajelor (AOL, Yahoo Messenger, MSN etc.), pop email, fişiere cu muzică (mp3, wav etc.), fişiere grafice (bmp, gif, jpg etc.), programe tip freeware şi shareware.
Referinţe
 1. RFC 1244 – Site Security Handbook: http://www.ietf.org/rfc/rfc1244.txt
 2. ISO 17799 – Standard detaliat de securitate: https://www.iso.org/standard/39612.html
 3. Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
 4. Lege nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.
 5. Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 6. Lege nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică.
 7. Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 8. HOTĂRÂRE nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455-2001 privind semnătura electronică.
 9. Ordin nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.
 10. Ordin nr. 53 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 11. Ordin nr. 54 din 18 aprilie 2002 privind stabilirea unor situaţii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 12. Hotărâre nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 13. Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
Versiune: 1.0.0
Aprobat: 27.05.2004
Efectiv: 1.06.2004
Creat: D.C.D., 25.05.2004,
Modificat: 26.05.2004
Aprobat: Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
© 2022 Direcția Comunicaţii Digitale, Statistică și Informatizare - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi